Dr Olga Kapellou

Consultant Paediatrician of the Year (London): Dr Olga Kapellou